Let op!

Dit website is enkel nog online voor archiverings doeleinden en wordt verder niet meer bijgehouden. Informatie op de website kan onjuist of verouderd zijn!

Nieuws

-27-03-2017-

ABC : HET UUR VAN DE WAARHEID

Het is zover, het uur van de waarheid komt eraan.
Na meer dan tweeënhalf jaar van volharding en langlopende juridische procedures om de voormalige ABC cinema te redden, zal de stichting Cineact dinsdag 28 maart om 14u verschijnen voor het Hof van Beroep in Brussel. Deze zal uitspraak doen over het dossier waarin Cineact het feit aanvecht dat de erfgenamen van de overleden Mr. Scott, zonder enige wettelijke procedure, de stichting uit het gebouw zette, ondanks het huurcontract dat was aangegaan met de eigenaar vlak voor zijn overlijden.
De stichting Cineact heeft deze misleidende praktijken herhaaldelijk aan de kaak gesteld, niet enkel van de erfgenamen maar ook van Stephano Immo, het vastgoedbedrijf dat het gebouw kocht met de bedoeling er een handelszaak van te maken.
De stichting vraagt aan het Hof van Beroep dat haar rechten worden erkend en dat een schadevergoeding wordt toegekend.

Na 28 maart zullen we een gedetailleerd verslag maken van de laatste ontwikkelingen van het dossier. Voor deze datum geven we nog geen informatie vrij, aangezien de advocaten van de tegenpartij er ook gebruik van kunnen maken.

-15-02-2016-

ABC : EEN CINEMA, GEEN WINKEL !

KOM ONS MORGEN STEUNEN OP DE OVERLEGCOMMISSIE !

Het is zover ! Het openbaar onderzoek werd op 5 februari afgesloten, en morgen dinsdag 16 februari om 12u beslist de Overlegcommissie over het lot van de ABC cinema. De nieuwe eigenaar van het gebouw Stephano Immo heeft een bouwvergunningsaanvraag ingediend om er een handelsruimte in te creëren waardoor de cinema voorgoed zal verdwijnen.

De Stichting Cineact zal morgen aanwezig zijn om zich te verzetten tegen de bouwvergunningsaanvraag. Een dossier met alle bezwaren en opmerkingen werd overhandigd aan de dienst Stedenbouw, en tijdens de hoorzitting zal Cineact haar argumenten met hand en tand te verdedigen. Wij mogen daarbij rekenen op de steun van Arau (Atelier de Recherches et d’Actions Urbaines), evenals van de Nederlandstalige stadsbeweging Bral en haar Franstalige zusterorganisatie Inter-Environnement Bruxelles (IEB).

De vroegere Bouwmeester van de Stad Brussel, Olivier Bastin, schreef een vurig pleidooi waarin hij het opneemt voor het behoud van de bioscoopfunctie van de ABC. Zijn manifest werd door tientallen grote namen uit de culturele- en filmwereld mee ondertekend, en zal dinsdag aan de Overlegcommissie overhandigd worden.

Momenteel lopen de handtekeningen nog binnen. Cineact zal de brief van Olivier Bastin samen met de lijst van de ondertekenaars in de loop van de dag openbaar maken.

De strijd om de ABC te redden staat symbool voor de eis van heel wat Brusselaars : dat culturele beleving aanwezig blijft in het centrum van de stad. Voor alle duidelijkheid : het gaat dan over het soort cultuur dat in de eerste plaats gedragen wordt door de kracht van het engagement en niet zozeer door de sponsoring van multinationals.

De Overlegcommissie vergadert MORGEN dinsdag 16/02/2016 om 12 uur in het Administratief Centrum van de Stad Brussel
Anspachlaan 6 in 1000 Brussel – 12de verdieping. Deze zitting is openbaar.

KOM ONS EEN HART ONDER DE RIEM STEKEN !!!

(Afspraak om kwart voor twaalf ter plaatse)

-27-01-2016-

ABC CINEMA: CINEACT VERZET ZICH TEGEN PROJECT HANDELSPAND OP PLAATS VAN BIOSCOOPZAAL

Vorige week vrijdag 22 januari ging in deze zaak het openbaar onderzoek van start. De vergadering van de Overlegcommissie is gepland op dinsdag 16 februari 2016.
Bijna twee jaar na de lancering van het reddingsproject rond de ABC-bioscoop – een project dat nog in volle uitvoering is – verzet de Stichting CINEACT zich tegen de bouwvergunningsaanvraag van de nieuwe eigenaar van het gebouw, Stephano Immo.

Onder het mom van een herbestemmingsaanvraag tot “dienstverlenende handelszaak” wil Stephano Immo een commerciële ruimte van twee verdiepingen inplanten op de plaats van de ABC-bioscoop.

Ter herinnering: Stephano Immo kocht het gebouw waar de voormalige ABC-bioscoop gehuisvest was net op het moment dat de Stichting Cineact een gerechtelijk dossier opende tegen de erfgenamen van de vroegere eigenaar, Mr Scott. Deze laatste was onverwachts overleden tijdens de onderhandelingen. Zijn erfgenamen besloten om het akkoord voor de overname eenzijdig te verbreken, en lieten een slot plaatsen op het rolluik dat de toegang tot de bioscoop afsluit. Cineact beschikte toen al over de sleutel en had de plek gedurende een aantal maanden in gebruik. Er loopt momenteel een beroepsprocedure waarvan de eerste pleidooien gepland zijn in 2017.

In januari 2015 ontdekten we dat de beheerder van Stephano Immo, Mr Dykman, één van donoren was die ons project voor de renovatie van de ABC-bioscoop had gesteund. Mr Dykman moet met andere woorden op de hoogte zijn geweest van het feit dat hij een gebouw kocht dat idealiter zijn bioscoopfunctie diende te behouden.

In juli 2015 vroeg Stephano Immo vervolgens een stedenbouwkundige vergunning aan om het gebouw aan de Adolphe Maxlaan 147-149 te herbestemmen tot handelspand, terwijl dit gebouw al sinds 1972 als bioscoopzaal geregistreerd staat.

HOE KAN JE CONCREET HELPEN?

Het openbaar onderzoek werd vorige week vrijdag 22 januari geopend en wordt afgesloten op vrijdag 5 februari. De vergadering van de Overlegcommissie werd vastgelegd op dinsdag 16 februari.

Noteer deze datum in uw agenda en kom ons massaal steunen! Want het is precies op deze vergadering dat de Overlegcommissie over het lot van de ABC-cinema zal beslissen…

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kan iedereen die dat wenst toegang krijgen tot het dossier van Stephano Immo. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden bij het departement Stedenbouw van de Stad Brussel. Opmerkingen en/of klachten kunnen worden gestuurd naar: [email protected]

Het is belangrijk dat een maximum aantal mensen hun mening geven, zowel over het project van Stephano Immo als over dat van Cineact. Wij pleiten voor renovatie en behoud van de bioscoop, een plek die volgens ons een volledige culturele bestemming dient te behouden in plaats van dat zij ingericht wordt voor handelsdoeleinden.

U kunt ook zelf een tussenkomst vragen tijdens de vergadering van het Overlegcomité (als inwoner, sympathisant, vereniging, …). U dient hiervoor een aanvraag in te dienen voor 5 februari 2016!

> schriftelijk bij het College van burgemeester en schepenen.

Adres: Secretariaat van de Overlegcommissie: departement Stedenbouw van de stad Brussel – Anspachlaan 6 in 1000 Brussel

> mondeling

bij de hiertoe aangestelde ambtenaar in het Administratief Centrum, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur

> per e-mail op het volgende adres: [email protected]

Laat het ons tijdig weten als u zou willen tussenkomen tijdens de vergadering van het Overlegcomité.

CINEACT lanceert ook opnieuw de petitie van de Nuit Blanche 2014, waarin de Stad Brussel gevraagd wordt om de bioscoopfunctie van het gebouw op de Adolphe Maxlaan 147-149 te behouden.

https://www.abc-cinema.be/?page_id=1005
Teken de petitie – wij houden u op de hoogte!

 

 

-13-08-2015-

De ABC Cinema is nog steeds een bioscoop

De stichting Cineact, initiatiefnemer van het project dat de heropening betrachtte van een bioscoopzaal binnen de muren van de voormalige ABC sekscinema aan de Adolph Maxlaan in Brussel, wil reageren op de foutieve berichtinggeving die de laatste dagen in bepaalde media verschenen is.

Volgens onze informatie lijkt het er inderdaad op dat Stephano Immo, sinds kort de eigenaar van het gebouw dat de ABC bioscoop herbergde, een aanvraag voor een bouwvergunning heeft ingediend en dit op 15 juni 2015. Op dit moment is het aanvraagdossier in kwestie echter nog onvolledig en dus niet door de administratie stedenbouw van de Stad Brussel goedgekeurd. Bovendien dient er, in het geval van een aanvraag voor een herbestemming van het gebouw, noodzakelijkerwijs een openbaar onderzoek plaats te vinden.

De Stichting Cineact is dan ook zeer verbaasd te vernemen dat de schepen van stedenbouw, Mr. Coomans, bevestigt dat de voormalige ABC bioscoop een handelspand wordt. Omdat de administratieve weg voor het bekomen van een bouwvergunning voor iedereen dezelfde moet zijn, hopen we uiteraard dat er geen uitzondering zal worden gemaakt voor Stephano Immo. Indien dit wel het geval zou zijn, dan mogen we ons terecht afvragen wat hiervoor de reden kan zijn.

De Stichting Cineact wil eraan herinneren dat het haar donateurs op de hoogte bracht van de mogelijkheid om hun geld terug te krijgen en dit voor eind januari 2015. De overgrote meerderheid heeft echter besloten om hun vertrouwen in de stichting te bestendigen en het bedrag aan de stichting te schenken. Enkel een tiental personen – op een totaal van 600 – heeft gevraagd het geschonken bedrag terug te storten. Onder deze laatste mogen we ook de heer Dykman rekenen, zaakvoerder van Stephano Immo, die – heel opmerkelijk- aanvankelijk een bijdrage aan Cineact had overgemaakt.

Bovendien had de stichting Cineact gecommuniceerd dat het geld van de overgebleven donaties kon gebruikt worden om een deel van de gerechtelijke kosten te dekken. Het was nooit de bedoeling dat het geheel van dit bedrag voor deze reden wordt gebruikt. De stichting vond echter wel dat de bescherming van haar belangen voor de rechtbank de enige mogelijke manier was om haar rechten af te dwingen.

Tijdens de laatste editie van de Nuit Blanche had Cineact een petitie gelanceerd die de Stad Brussel interpelleerde om de vrijwaring van de ABC bioscoop, alsook het nieuwe associatieve en cinematografische project dat hierin plaats zou vinden, te ondersteunen. De petitie werd door meer dan 1200 personen ondertekend en leidde ertoe dat Cineact tijdens de eerste openbare zitting van de gemeenteraad in 2015 werd aanhoord. De burgemeester en het Schepencollege hebben zeer open en publiek hun steun betuigd aan het door Cineact gedragen project.

Ondertussen is er nog steeds een beroepsprocedure aan de gang. Deze werd enkele maanden geleden door de stichting ingediend tegen de erfgenamen van de voormalige eigenaar van de ABC, wijlen heer Scott, die het akkoord niet wilden respecteren dat de stichting was aangegaan voor de overname van de ABC Cinema. Tot op heden is de datum van de eerste zitting voor de rechter in hoger beroep nog niet vastgelegd.

Van zodra het openbaar onderzoek voor een verzoek tot herbestemming van de voormalige ABC cinema wordt bekend gemaakt, zal de stichting Cineact niet nalaten om haar standpunt alsook die van de donateurs te laten gelden.

 

-21-05-2015-

Tijd voor toelichting

Een jaar geleden startten we de reddingsoperatie van de ABC Cinema. Bij deze actie konden we op massale steun rekenen. Met de renovatie van de cinema zou het ondertussen al flink gevorderd zijn, moesten enkele personen geen stokken in de wielen hebben gestoken.

Nu er een jaar verstreken is, blikken we nogmaals terug op het verloop van de actie om dan de huidige situatie uit te leggen. Het “dossier” van de ABC Cinema is behoorlijk complex geworden. Het leek ons gepast om geen informatie te verstrekken zolang die niet geverifieerd of geëvalueerd werd. Hoog tijd nu voor enkele toelichtingen en verduidelijkingen.

Het juridische luik

In augustus 2014 plaatsen de erfgenamen van de in mei 2014 overleden eigenaar, een ketting op de toegangsdeuren van de ABC Cinema. Met andere woorden: ze weigerden om rekening te houden met de overeenkomst die we afsloten, nog voor het overlijden van de eigenaar, om de cinema over te nemen.

Einde augustus 2014 besluiten we een rechtszaak aan te spannen, om onze rechten te laten gelden. Bovendien zouden we in begin oktober 2014 deelnemen aan de Nuit Blanche, een manifestatie georganiseerd door de Stad van Brussel. In allerijl wordt een hoorzitting gehouden, en we kregen snel het verdict te horen van het vredegerecht van de vierde arrondissement in Brussel.

Het vonnis stond ons niet toe om de ketting te verwijderen, en gaf ons geen toestemming om het gebouw te betreden in het kader van de Nuit Blanche. Sowieso zou het voor ons onmogelijk zijn geweest om eerst de nodige veiligheidscontroles te laten uitvoeren, vermits het gebouw voor ons gesloten was.  Hier dient wel worden opgemerkt dat de Stichting, in de periode voor de toegang werd geblokkeerd, wel al de elektrische circuits en de noodgenerators had hersteld. Er was ook al een inspectie gepland met de brandweer voor een voorlopige oplevering van onze herstellingswerken.

Datzelfde vonnis plaatste het fundamentele debat over het dossier op de rol, waardoor het zou uitgesteld worden naar een volgende hoorzitting. De rechter betwist de onderhandelingen niet die plaatsvonden voor het overlijden van de vroegere eigenaar, en bevestigt dat de bewoning van de voormalige ABC Cinema door de stichting Cineact niet zonder akte of bewijs was.

Op het ogenblik van dit schrijven, is de datum van deze nieuwe hoorzitting nog steeds niet vastgelegd. Ze is van cruciaal belang, want het volledige dossier zal opnieuw geanalyseerd worden waarna de rechter uitspraak zal doen over onze al dan niet rechtmatige bezetting van de ABC Cinema. Wettelijk gezien, of het nu gaat om een commercieel contract of een van tijdelijke bezetting, heeft geen enkele eigenaar het recht om een bewoner aan de deur te zetten, zonder hem hier officieel van op de hoogte te stellen, en zonder hierbij een overgangsperiode te respecteren zoals die wettelijk is vastgelegd…

Het verdere verloop van het juridische dossier

Ondanks de nog steeds lopende juridische procedure, besloten de erfgenamen om het gebouw te verkopen aan een vastgoedmakelaar die geïnteresseerd was in het potentieel van de cinema.  De situatie was al moeilijk, maar werd er enkel moeilijker op.

In december 2014 hebben we een officieel contact met deze nieuwe eigenaar en bieden we aan om het gebouw te huren. We zouden hierop antwoord krijgen in het begin van januari 2015.

Dit antwoord werd ons op onverwachte en cynische wijze gegeven: op 6 januari 2015 zet een onderling akkoord tussen de erfgenamen en de nieuwe eigenaar het licht op groen voor een ontmanteling van de bioscoop-infrastructuur van de voormalige ABC Cinema.

Hierop begonnen we een tweede juridische actie in januari 2015, om een halt te roepen aan de interieurswerken in de cinema. Elke wijziging aan het gebouw kan enkel tot een nieuwe situatie leiden. Een die ons extra problemen bezorgt, in vergelijking met de situatie zoals die was toen we verzet aantekenden tegen de uitspraak van oktober 2014.

In maart kregen we de uitspraak van dit nieuwe juridische dossier. Dit oordeelde dat de eis van de erfgenamen van het ons opleggen van een schadevergoeding en geldboete wegens “tergend en roekeloos geding” ongegrond was. Het vonnis verwerpt echter ook onze eis om een eind te stellen aan de werken binnen in het gebouw. De rechter plaatst het fundamentele debat over het dossier – opnieuw! – op de rol.

De uitspraak bestendigt dus een “status quo”, in afwachting van de zaak in beroep.

Het lot van deABCin handen van de rechtbank?

U begrijpt dat het verhaal van de ABC wendingen kende waaraan we ons nooit hadden verwacht. Het waren onverwachte wendingen die we zeker niet wilden.

Momenteel zijn we nog steeds verwikkeld in een juridisch proces, en dat neemt helaas heel wat tijd in beslag.

Wij willen geen Don Quichottes zijn, maar principieel zullen wij deze juridische strijd tot het einde blijven voeren.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat de nieuwe eigenaar zonder bouwvergunning geen ingrijpende werken kan uitvoeren in het gebouw. Actueel heeft het gebouw nog steeds een stedenbouwkundige bestemming als bioscoopzaal.

We hebben meermaals contact gehad met de Stad van Brussel om te vragen dat deze bestemming ongewijzigd blijft, ook dienden we een petitie in over dit onderwerp. De stad heeft ons verzekerd dat ze erover waakt dat er geen structurele werken worden uitgevoerd zonder vergunning. Moest deze vergunning ooit aangevraagd worden, zullen wij ons zeker mobiliseren.

Op dit moment kan niemand met zekerheid zeggen wat de uitkomst van de rechtszaak in beroep zal zijn.

De projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting

Om de reddingsactie van de ABC Cinema goed te laten verlopen, richtten we een jaar geleden de stichting Cineact op. Cineact zou ook de taak op zich nemen om de ruimte te creëren voor een activiteitenprogrammatie in de nieuwe Cinema ABC.

Van bij aanvang genoot Cineact de steun van de Koning Boudewijnstichting. Naast juridische bijstand, voorzag deze ook een projectrekening zodat donateurs konden genieten van fiscale aftrekbaarheid van de giften.

In januari 2015 hebben we een brief verzonden naar alle donateurs op basis van een adressenbestand dat de Koning Boudewijnstichting ons overmaakte. In deze brief hebben we een verslag gemaakt van de activiteiten van Cineact, samen met een samenvatting van het juridische dossier. We verduidelijkten dat het juridische proces nog steeds lopende is, maar dat donateurs, indien zij dit wensten, een terugbetaling konden vragen van hun gift.

De Koning Boudewijnstichting heeft hierna een fiscaal attest gestuurd naar alle donateurs die onze actie in alle vertrouwen blijven steunen. Indien u dit attest nog niet ontvangen heeft, kunt u ons contacteren via het adres [email protected]

In onderling akkoord met de juristen van de Koning Boudewijnstichting hebben we hierna de projectrekening gesloten. Zolang we nog verwikkeld zitten in het juridische proces, leek het ons aangewezen om de collectie van giften tijdelijk stop te zetten.

Het vervolg?

Naast de lopende gerechterlijke actie, bezinnen we ons over mogelijke andere projecten waarin Cineact zich zou kunnen investeren. De in de statuten van de stichting gestelde doelen zijn inderdaad breder dan alleen het redden van de ABC-bioscoop, zij het dat deze steevast dienen te behoren tot het domein van film en het audiovisuele.

Bovendien uitte de stad Brussel tijdens de eerste gemeenteraad in 2015 niet alleen zijn steun voor de stichting CineAct, maar het stadbestuur liet ook verstaan zeker open te staan voor het mogelijk faciliteren van een ander toekomstig project van de Stichting.

Wordt dus vervolgd…

– 11-02-2015 –

ABC : WHEN PORNO WAS CHICAbcEen hommage aan de ABC in Cinema Nova

Vorig jaar, tijdens de slotavond van het Offscreen Film Festival in Cinema Nova, startte de reddingsactie van de ABC Cinema: de voormalige Brusselse sekscinema. Op een mum van tijd haalde de stichting Cineact, opgericht door leden van Offscreen, Cinema Nova en La Rétine de Plateau, €60.000 op. Het plotse overlijden van de eigenaar leidde echter tot een juridische strijd met de erfgenamen, die nog steeds onbeslist is. “Ciné 70’s”, het programma dat de eerste publieke heropening van de ABC tijdens de Nuit Blanche zou worden, vond noodgedwongen plaats op straat voor de gesloten bioscoop. Dat afgelaste feest wordt nu eindelijk gevierd tijdens Offscreen. Want de bioscoopzaal mag dan (nog) niet gered zijn, Cinema Nova heeft wel meer dan 600 films gerecupereerd. Het wordt een hommage met stomende films, vintage pornotrailers, gefilmde getuigenissen, verrassingsacts en muzikale intermezzo’s, om na middernacht te ontaarden in een geweldig funky seventies-feest. De toegang voor donateurs van het ABC-project is gratis (gelieve per ✉mail iets te laten weten wanneer je komt om zeker te zijn dat je een plaats krijgt, en kom vroeg!). Aan alle anderen vragen we een kleine bijdrage voor een lange, hete avond vol onbeschaamd en ondeugend filmplezier.

Vrijdag 20.03 > 20:00 in Cinema NOVA – 7,5€ / 6€ inkom
Arenbergstraat 3 – 1000 Brussel – info: www.offscreen.be

– 06-01-2015 –
Stephano Immo sloopt ABC Cinema !

ABC_05

Tot onze ontzetting heeft de nieuwe eigenaar van de ABC Cinema, het immobiliënkantoor Stephano Immo, het interieur en de uitrusting van de voormalige sekscinema aan de Adolphe Maxlaan volledig vernietigd. Hiermee gaat een stukje Brussels bioscooppatrimonium voorgoed verloren en wordt de baan geruimd voor platte speculatie en zielloze reconversie.

Herinner u dat de Stichting Cineact – die vorig jaar in maart in het leven werd geroepen om deze bioscoop te redden – tot op vandaag alles in het werk heeft gesteld om deze unieke zaal te redden en zo de cinematografische en culturele invulling van het gebouw te vrijwaren. De Stichting had hiervoor in april door middel van crowdfunding en met de steun van de Koning Boudewijnstichting een bedrag van € 60.000 verzameld, geschonken door meer dan 600 personen.

Het heeft niet mogen zijn. Begin mei, enkele dagen voor de ondertekening van de huurovereenkomst, overleed de oorspronkelijke eigenaar, filmdistributeur en bioscoopuitbater. Het gebouw kwam in handen van de erfgenamen. Ondanks hun belofte dat ze de overeenkomst zouden respecteren, verkochten zij het gebouw aan Stephano Immo NV zonder ons hierover in te lichten. Tijdens een spoedzitting voor het vredegerecht op 3 oktober, oordeelde de rechter dat de huurovereenkomst die Cineact meende te hebben, niet rechtsgeldig was, al bevestigde hij dat er een rechtmatige betrekking van het pand was overeengekomen met de vroegere eigenaar.

Het gevolg was dat Cineact op straat stond. De eerste geplande publieke activiteit tijdens de Nuit Blanche van 10 oktober vond dan ook noodgedwongen plaats op het trottoir, voor de gebarricadeerde deuren van de zaal. Diezelfde avond nog werd een petitie gelanceerd om de bestemming van het gebouw als bioscoop te vrijwaren. Ze haalde in een mum van tijd meer dan 800 handtekeningen op. De petitie werd overhandigd aan de Stad Brussel en volgende week maandag zou ze besproken worden tijdens de gemeenteraadszitting.

Ondertussen had Cineact besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak en zijn rechten met betrekking tot de huur van het gebouw te laten gelden. Toch werd ook met de nieuwe eigenaar gepraat. Deze liet de deur open voor een kortlopend huurcontract van enkele maanden tot een paar jaar, in afwachting van het verkrijgen van de nodige verbouwingsvergunningen. Naar aanleiding van dit gesprek stuurden we eind vorig jaar Stephano Immo een concreet huurvoorstel, maar daar heeft men nooit op gereageerd.

Tot vandaag dan. Een container voor de bioscoop deed het ergste vermoeden. En inderdaad, een week voor de eerste hoorzitting in de beroepsprocedure voor de rechtbank op 13 januari, organiseert de nieuwe eigenaar willens en wetens een ontmanteling van de zaal die iedere toekomstige bioscoopuitbating onmogelijk moet maken. Bijgevoegde foto’s zijn het trieste bewijs van het drieste optreden van een respectloze en op eigen profijt beluste speculant.

ABC_03 ABC_04

– 04-12-2014 –
Het eindejaar komt eraan
Het eindejaar komt er met rasse schreden aan, maar het einde van het ABC-avontuur is nog lang niet in zicht!

Nadat de vrederechter op 3 oktober oordeelde dat de huurovereenkomst niet rechtsgeldig was, al bevestigde hij dat er een rechtmatige betrekking van het pand was overeengekomen met de vroegere eigenaar, bevond Cineact zich op straat. We stonden voor de gesloten deuren van de ABC, en dit op de vooravond van de geplande activiteit tijdens de Nuit Blanche. Dit evenement had de eerste officiële opening van de ABC zaal voor het publiek moeten zijn maar vond noodgedwongen plaats op het trottoir.

Ondanks de teleurstelling en de regen, was het een mooie en hartverwarmende avond. We bedanken dan ook alle mensen die zijn langsgekomen om ons een hart onder de riem te steken. Cineact maakte van de gelegenheid gebruik om een petitie te lanceren voor het behoud van de huidige bestemming van het gebouw, zijnde een bioscoopzaal. Dit is de laatste toevlucht die ons rest om het gebouw te beschermen. Wij hebben die avond meer dan vierhonderd handtekeningen verzameld, en via onze website kwamen daar in de loop van de volgende dagen nog meer dan achthonderd bij.

De petitie werd in november aan de Stad Brussel overhandigd. Ze zal begin januari besproken worden door het college van burgemeester en schepenen tijdens een volgende gemeenteraad.

Daarnaast hebben we de nieuwe eigenaar van het gebouw gecontacteerd met het voorstel om de ABC te huren, zoals dat al maandenlang voorzien werd. We verwachten ons heel binnenkort aan een voorstel om hiervoor samen te zitten.

Wat het geld betreft dat we konden inzamelen dankzij jullie steun, dit staat nog steeds onaangeroerd op een projectrekening van de Koning Boudewijnstichting. Voor het einde van het jaar moet hierover een beslissing genomen worden. Met fiscale experten onderzoeken we wat de beste stappen zijn die we hiervoor ondernemen. Nog steeds hopen we om de overname en redding van de ABC te kunnen aankondigen, maar indien we hier niet in slagen, zal het geld teruggestort worden aan alle donateurs.

Zodra we meer nieuws hebben, brengen we jullie hiervan op de hoogte. In tussentijd houden we de vingers gekruist!

– 03-10-2014 –
Oordeel:
In de late namiddag van vrijdag 3 oktober hebben we het oordeel ontvangen van de vrederechter van het 4de kanton van Brussel. De verwijdering van de ketting, door de eigenaar vastgemaakt aan de ingang van voormalige ABC Cinema, wordt niet toegestaan door de rechter.
De rechter betwist de onderhandelingen niet die plaatsvonden voor het overlijden van de vroegere eigenaar, en bevestigt dat de bewoning van de voormalige ABC Cinema door de stichting Cineact niet zonder akte of bewijs was. De rechter stelt echter ook vast dat er geen definitief akkoord bestond over alle essentiële voorwaarden van een huurcontract. Over de verdere betwistingen spreekt de rechter zich voorlopig nog niet uit.
Cineact zal met haar advocaat overleggen over de volgende stappen in het dossier.
Cineact blijft deelnemen aan de Nuit Blanche en organiseert haar activiteiten op het trottoir voor de ABC.


– 03-10-2014 –
CINEACT op straat in afwachting van het verdict van de vrederechter.
Op dinsdag 30 september 2014 kwam de zaak van de CINEACT stichting voor op het 4de kanton van het vredegerecht in Brussel. De rechter heeft in een spoedzitting de pleidooien van de beide partijen aanhoord en doet uitspraak binnen de maand.

De ABC Cinema is het voorwerp van een immobiliënstrijd. CINEACT betoogt dat er sinds 3 april 2014 een rechtsgeldige commerciële huurovereenkomst bestaat. De tegenpartij, met name de erfgenamen van de vroegere eigenaar en uitbater die op 4 mei plotseling overleed, heeft in september het gebouw verkocht aan een investeerder… De vrederechter werd ingeschakeld om uit te maken of er al dan niet een huurovereenkomst is tussen beide partijen. De opening van de ABC Cinema voor het publiek op 4 oktober, in het kader van de Nuit Blanche, hangt af van het bestaan van deze overeenkomst. Maar ook de redding van deze bioscoop als een nieuwe bruisende filmplek in Brussel! Momenteel is de uitspraak van de rechter nog niet meegedeeld. CINEACT bevindt zich dus op straat, voor de gesloten deuren van de ABC, na het gebouw meer dan zes maanden betrokken te hebben.

De stichtende leden van de private stichting CINEACT, opgericht en van fondsen voorzien door een mechanisme van giften met de medewerking van de Koning Boudewijnstichting, hopen dat de blauwdruk van de huurovereenkomst rechtsgeldig wordt verklaard.

Onderstrepen we nogmaals de bijzondere constructie van dit project dat de huur, huurwaarborg en gewestelijke huurbelasting garandeert door middel van de sensibilisering en betrokkenheid van burgers en sympathisanten. Dankzij de financiële steun van meer dan 600 donateurs, zijn de stichters van CINEACT nu in staat om een jaar huur en de kosten verbonden aan de aanname van de huurovereenkomst te verzekeren. Samen met een beloofde financiële steun van de Stad Brussel, is al meer dan 60.000€ ingezameld. De crowdfundingsactie is geslaagd. Deze autonomie laat CINEACT toe een fiscaal mechanisme op poten te zetten dat de renovatie van de laatste monovolume filmzaal van Brussel mogelijk moet maken. Het principe is eenvoudig: elke gift geeft recht op een fiscale vrijstelling. Met dit alternatief en innovatief financieringsmechanisme voorziet CINEACT, op een moment van besparing op publieke middelen, in de mobilisering van belangrijke middelen en fondsen voor de renovatie van de bioscoop. Om er dan, in samenwerking met andere verenigingen, een nog te definiëren cultureel, cinematografisch, grootstedelijk project in te herbergen.

De kracht van de ABC Cinema schuilt in zijn eenvoudige architecturale ontwerp. Met 100 zitplaatsen op de begane vloer en 50 plaatsen op het balkon, staat de bescheiden grootte van de zaal (114 m²) een realistische zakelijke uitbating toe. De sinds opening ongewijzigde architectuur creëert een visuele dynamiek en een sfeer die nagenoeg uniek is in Brussel. Naast de Grote Eldorado van de UGC en Cinema Nova, is de ABC de laatste Brusselse bioscoopzaal waarin een balkon behouden bleef. Het beheer van de zaal wordt mogelijk gemaakt door een “aanvaardbare” huur van 3.500€ per maand het eerste jaar en 4.000€ vanaf het tweede jaar. Deze bedragen werden aanvaard door de CINEACT stichting via een formeel huurcontract, opgesteld door het agentschap Century 21. De rechter moet dus uitspraak doen over de wettigheid van het reeds onderhandelde contract.

De oprichters van CINEACT zijn professionelen in de audiovisuele sector en filmliefhebbers, allen actief in erkende filminitiatieven: Cinema Nova, La Rétine de Plateau en het Offscreen Film Festival. Uit de optelsom van hun passie en energie, vaardigheden en ervaringen groeit een gemeenschappelijke visie. Ze vindt een concrete uitdaging in de redding van een van de twee laatste cinemas van de Adolphe Maxlaan, de voormalige Noordlaan waar begin vorige eeuw de eerste bioscoop van Brussel werd geopend.

Terwijl de Nuit Blanche dit weekend hommage brengt aan de rijke bioscoopgeschiedenis in het centrum van de hoofdstad, speelt er zich een cruciale stedenbouwkundige strijd af: het behoud van het culturele leven op een van de grote Brusselse boulevards.

CINEACT is vastberaden, maar staat kwetsbaar tegenover de macht van privé-commerciële initatieven en grootstedelijke speculatie. De ABC redden is niet eenvoudig. CINEACT wil dat de stedenbouwkundige bestemming van deze bioscoopzaal wordt behouden, maar dit kan morgen veranderen wanneer de nieuwe eigenaar een aanvraag tot wijziging indient. CINEACT vraagt dus dat de bioscoopfunctie beschermd wordt.

De ABC bevindt zich op drie huizen van het Rogierplein en zou daarom door het stadsbestuur als een prioriteit moeten worden beschouwd. Wij nodigen de vertegenwoordigers van de Stad Brussel en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit, om hun visie op de Adolphe Maxlaan in vraag te stellen. Een visie die het culturele leven op deze stadsboulevard niet integreert, zal al vlug ontaarden in een opeenvolging van commerciële (handels)zaken, een nieuwe vitrine voor de mastodonten van de consumptie.
Naast de laatste seksshops, die de ‘heropleving’ van de buurt waarschijnlijk niet zullen overleven, dreigt deze centrale laan alweer een ontginningsgebied te worden voor dezelfde hamburgers, koffie, parfum, kleding en smartphones die men overal elders vindt, in het bijzonder in de aanpalende straat. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Zo was de Nieuwstraat vroeger een levendige aaneenschakeling van niet enkel handelszaken, maar ook bioscopen, theaters en cafés. Nu rest slechts een monotone en banale winkelstraat, die er verlaten en naargeestig bijligt nadat de rolluiken neergaan.

De herinrichting van het Rogierplein en de centrale boulevards, een project gedragen door de burgemeester van Brussel, vormt een unieke gelegenheid voor de Stad Brussel om de herbestemming te ondersteunen van de oude bioscoopzalen, gesloten sinds de jaren 80 en 90. CINEACT gelooft in en wenst bij te dragen aan een “andere” visie op de stad. CINEACT is bovendien meer dan een project van enkele individuen maar een burgerinitiatief dat nu al meer dan 600 donateurs vertegenwoordigt. We rekenen nu meer dan ooit op de pers en de stem van alle Brusselaars om de publieke overheden wakker te schudden en op hun verantwoordelijkheid te wijzen inzake een doordachte stadsplanning die niet louter oog heeft voor het economische maar plaats ruimt voor een multifunctionele én culturele invulling. Er is nog tijd. Deze Nuit Blanche staat ons toe om het woord te nemen en ons te mobiliseren.

Dura lex, sed lex. De rechter zal binnenkort uitspraak doen, Brussel zal er een kwaliteitsvolle culturele plek bijwinnen of verliezen.

In afwachting van de uitspraak heeft CINEACT besloten zijn deelname aan de Nuit Blanche voort te zetten en zal dus voor deze ene nacht de straat voor de gesloten deuren van de ABC Cinema innemen. Tergelijkertijd lanceren we een petitie voor het behoud van de stedenbouwkundige bestemming van het gebouw als bioscoopzaal. Wordt vervolgd…

– 02-10-2014 –
We wachten af…
Vandaag, donderdag, hebben we nog geen uitspraak van de vrederechter. Wij hopen dat deze ons zo vlug mogelijk wordt meegedeeld, maar het lijkt erop dat het evenement tijdens de Nuit Blanche wellicht niet in de ABC Cinema kan plaatsvinden. Wij voorzien wel in een plan B en zullen het publiek hoe dan ook op zaterdagavond op de stoep voor de ABC onthalen op zoveel mogelijk van de geplande activiteiten.

– 26-09-2014 –
Persbericht:
CINEACT voert juridische strijd voor de redding van de ABC Cinema, uitspraak vrederechter op dinsdag 30 september woensdag 1 oktober.
Nadat op donderdag 25 september een inleidingszitting plaatsvond, zal de vrederechter volgende week dinsdag beide partijen aanhoren om een definitief oordeel te vellen. De stichting Cineact zal dan te weten komen of ze al dan niet een eerste activiteit kan organiseren in de ABC Cinema in het kader van de Nuit Blanche, en of ze haar rechten kan laten gelden als de facto huurders van het gebouw.
Na een geslaagde geldinzamelingsactie meldde de stichting Cineact eerder dit jaar dat de ABC Cinema dankzij de steun van maar liefst 650 donateurs was gered. Een nieuw filmavontuur kon worden gestart in een van de laatste overblijvende monovolume cinemazaaltjes die Brussel rijk was, tevens een pareltje van modernistische jaren zeventig-architectuur.

Door het plotse overlijden van de eigenaar kwam er echter een kink in de kabel. Ondanks een eerdere toezegging, stelden de erfgenamen onze huurovereenkomst in vraag. Ze verboden ons de toegang tot de zaal waar we al enkele werken hadden uitgevoerd en besloten het gebouw te verkopen. In volle overtuiging van de rechtsgeldigheid van onze overeenkomst, hebben we een procedure gestart bij het vredegerecht.

Na een eerste zitting op donderdag 25 september, werd het pleidooi vastgelegd op dinsdag 30 september en wij verwachten ons aan een uitspraak van de vrederechter. Dit betekent niet alleen dat we pas enkele dagen voor het evenement uitsluitsel krijgen of we de zaal al dan niet voor het publiek kunnen opstellen tijdens de Nuit Blanche – met een programma dat nota bene hommage brengt aan de vele genrebioscopen die de centrale boulevards van de hoofdstad rijk waren.
We weten dan ook of we de definitieve redding van de ABC Cinema kunnen vieren en van start kunnen gaan met de ontwikkeling van een nieuwe bruisende filmplek in Brussel.

– 19-09-2014 –
Slapeloze nachten bis…
We moeten vandaag tot de vaststelling komen dat de juridische situatie ongewis blijft en dat we bijgevolg niet zeker zijn dat we ons evenement tijdens de Nuit Blanche kunnen organiseren zoals wij dat zouden wensen. We hebben een procedure voor het vredegerecht opgestart en de eerste openbare zitting vindt plaats op 25 september. We zullen u dus meer informatie kunnen geven op die datum.

– 11-09-2014 –
De Nuit Blanche van de ABC Cinema

Grijp je kans om een blik te werpen achter de deuren van de voormalige sekscinema ABC!

Herbeleef de jaren zeventig – toen het grootstedelijke publiek in duistere gespecialiseerde bioscoopzaaltjes aan haar trekken kwam door de meest uitzinnige films: exotische kungfu, bloederige spaghettiwesterns, geflipte women-in-prisonfilms, nagelbijtende horror en stomende erotiek.

Tijdens de Nuit Blanche kan je van 20 uur tot 3 uur terecht in het mythische zaaltje aan de Adolph Maxlaan voor een gevarieerd programma van filmtrailers en fragmenten uit de seventies. Het is een hommage aan de glorietijd van vijf voormalige cinemazalen in de buurt van de grote Brusselse Boulevards, die zich specialiseerden in de vertoning van genrefilms. Alle vijf vertoonden ze films waar de reguliere bioscopen zich vaak niet aan waagden. In Cinema Victory (Nieuwstraat 17) stonden vooral oorlogsfilms en westerns op de affiche. De Appolo (Mechelsestraat 27) was de plek voor horror en fantastische films. De Royal Nord (Brabantstraat 14) specialiseerde zich in double bills van B-, Z- en kungfufilm. En dan waren er natuurlijk nog Ciné Paris (Adolphe Maxlaan 62) en de ABC Cinema: de vrijzinnige vitrines voor erotiek in alle maten en gewichten.

Tussen de verschillende filmloops van twintig minuten, zorgen DJ’s voor muziek uit het decennium van de plateauschoenen en de hotpants, waarbij het na 3 uur ‘s nachts in een geweldig funky seventiesfeest mag ontaarden.

Deze avond is een initiatief van de Stichting Cineact in samenwerking met Nova, Offscreen en La Rétine de Plateau. Het is de eerste keer dat de ABC Cinema opnieuw officieel zijn deuren zal openen, dit na de plotse sluiting, gevolgd door een hectische maar geslaagde reddingsactie die uitmondde in een juridische strijd om de definitieve consolidatie van het project en de uiteindelijke heropening.

Ondertussen zijn we begonnen met het opknappen van kleine werken, maar er wacht ons een grondige renovatie waarvoor we nog bijkomende middelen nodig hebben. De toegang voor deze avond is natuurlijk gratis, maar alle inkomsten van de bar zullen rechtstreeks gaan naar de de herinrichting van de zaal in zijn oorspronkelijke staat van 1972. Giften zijn dan ook nog altijd welkom via de rekening van de Koning Boudewijnstichting. Tijdens het evenement kan je te weten komen hoe je verder je steentje kan bijdragen tot de goede afloop van dit spannende filmavontuur.

To be continued…

– 26-08-2014 –
Slapeloze nachten…
We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen van de eerste publieke opening van de ABC Cinema in het kader van de Nuit Blanche op 4 oktober. Tegelijkertijd worden we opnieuw geconfronteerd met een terugslag en een heel ingewikkelde juridische situatie. De erfgenamen van de voormalige bioscoopuitbater hebben besloten het gebouw te koop aan te bieden. An sich hoeft dit geen obstakel zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het ABC project, ware het niet dat de erfgenamen tot onze verbijstering in één adem door onze huurovereenkomst in vraag stellen. Ze keren daarmee terug op een akkoord dat ze met ons gesloten hadden en verbieden ons zelfs de toegang tot het gebouw.

Wij stellen alles in het werk om onze rechten te laten gelden en deze patstelling op te heffen. Wij houden jullie zeker op de hoogte van de evolutie van de situatie en hopen zo vlug mogelijk tot een gunstig resultaat te komen.

– 06-07-2014 –
ABC Cinema… the saga continues!
De mobilisatiecampagne om de ABC Cinema te redden ging gepaard met een wervelende mediastorm, en de geldinzamelactie kreeg een succesvolle ontknoping. Daarna leek het alsof alles plots stil viel. Maar niets is minder waar. Achter de schermen ontspon zich een nieuwe episode in het ABC-avontuur. Deze episode verplichtte ons tot een zekere terughoudendheid in onze communicatie naar het publiek en de pers. Het is nu tijd om deze stilte te doorbreken en jullie op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken.

Begin mei, enkele dagen voor de voorziene datum van de ondertekening van de commerciële huurovereenkomst, is de eigenaar van ABC Cinema plots overleden. Bij deze willen we eerst en vooral ons medeleven uiten met de familie. Ook willen we hulde brengen aan het werk van deze filmpionier, die zijn plaats heeft verdiend in de alternatieve geschiedschrijving van de Belgische cinema. Niet alleen creëerde hij in de jaren zeventig met de ABC cinema’s in verschillende Belgische steden een publiek vertoningsplatform voor de groeiende en betekenisvolle erotische filmindustrie van die tijd. Denk maar aan het werk van Russ Meyer, Radley Metzger, Doris Wishman of Jess Franco, maar ook aan minder bekende films met ronkende titels als “Great Sex-pectations”, “Mon curé chez les minettes” of “Meisjesinternaa(k)t”. Met zijn distributiemaatschappij Atlantic Films speelde hij ook een belangrijke rol in de verdeling van deze taboedoorbrekende films. Bovendien liet hij met de ABC Cinema op de Adolph Maxlaan een pareltje van modernistische jaren zeventig architectuur bouwen.

Het overlijden van de eigenaar betekende wel een belangrijke wijziging in de juridische situatie van het dossier. De bal ligt nu in het kamp van zowel het notariskantoor dat de erfopvolging regelt, als het immobiliënagentschap waarmee we de huuronderhandeling hebben afgehandeld. We wachten op beiden om groen licht te krijgen voor de ondertekening van de huurovereenkomst, een overeenkomst die enkel nog formeel moet worden bekrachtigd.

Sinds begin april hebben we de sleutel van het gebouw en we zijn dan ook klaar om de eerste renovatiewerken aan te vangen. Zolang er echter geen duidelijkheid bestaat in de erfenisprocedure, kunnen we niets concreet op poten zetten in de bioscoopzaal. We hopen dat de situatie vlug wordt uitgeklaard, zodat we nog deze zomer een opendeurdag kunnen organiseren, zoals we dat vorige keer hebben beloofd.

Weet ondertussen dat het ingezamelde geld nog altijd op de rekening van de Koning Boudewijnstichting staat en dat bijkomende giften nog steeds welkom zijn. We kunnen alle steun gebruiken voor de uiteindelijke realisatie van dit grote filmavontuur.

Tot heel binnenkort voor een volgende episode!

– 05-06-2014 –
Benefietavond in Het warm water – L’eau chaude
op vrijdag 6 juni

(Vossenstraat 25, 1000 Brussel – vanaf 18u)

Een avond om te feesten en goed te eten: een gastentafel georganiseerd door Miguel, met DJ 42 achter het mengpaneel.
De opbrengst gaat naar de ABC – komt allen!
promofilmpje te zien op een heleboel Brusselse bioscoopschermen. Het zal vertoond worden voor elke film in cinema’s Aventure, Galeries, Nova, UGC De Brouckère, UGC Toison d’Or en Vendôme. Heel veel dank aan deze filmzalen voor de steun en de geweldige exposure: de ABC is overal!

eldorado_small

– 23-04-2014 –
De deadline en goed nieuws!
De deadline zoals ze initieel was vastgelegd komt er bijna aan. Zodra we morgenavond de wekelijkse update krijgen van de Koning Boudewijnstichting, laten we jullie weten hoeveel er momenteel op de rekening staat.

Ondertussen hebben we al goed nieuws: de ondertekening van het huurcontract hebben we kunnen uitstellen tot 30 april en niet meer deze week zoals eerst voorzien.

We hebben dus tijd tot het einde van de maand om genoeg geld in te zamelen.

We rekenen nog steeds op jullie steun om de ABC Cinema te redden!

– 20-04-2014 –
Concerten in Mariniers
6, rue des Mariniers / Schippersstraat, 1080 Molenbeek
Besoin dead + Massicot + Usé + Trashley
Alle opbrengsten gaan naar de reddingsactie van de ABC!

– 20-04-2014 –
SOS ABC Cinema : de video!

Bedankt: Philippe, Guillaume en Nicolas
Muziek: Pierre Bastien

– 18-04-2014 –
Wekelijks overzicht van de projectrekening, beheerd door de Koning Boudewijnstichting op 17 april 2014
(Deze cijfers houden nog geen rekening met overschrijvingen die net voor de datum gebeurden)

Op 17 april 2014 tellen we 212 donateurs en hebben we een totaalbedrag van € 15.032 op de rekening. Als we daarbij de bestendige opdrachten in aanmerking nemen, stemt dit overeen met een bedrag van € 28.000 gespreid over 12 maanden, dus 47 % van ons streefdoel van € 60.000.

Dit bedrag omvat nog niet de ondertussen uitgevoerde stortingen, want kan slechts rekening houden met de laatst gekende stand van zaken zoals we die wekelijks ontvangen van de Koning Boudewijnstichting – in dit geval die van 17 april 2014.

Meer dan ooit hebben we nood aan jouw steun, die van je kennissen en vrienden, om het streefbedrag van € 60.000 te bereiken!

Het volgende wekelijkse overzicht ontvangen we op 24 april en zal zo snel mogelijk op de website gecommuniceerd worden.

– 15-04-2014 –
Benefietavond in Cinéma L’Univers (Lille)

Deze zondag 20 april, afspraak in Lille voor een benefietavond voor de ABC! Een avond met vintage films en muziek – alle opbrengsten gaan naar de reddingsactie.
Meer info: hier.

– 29-03-2014 –
Join the Rescue Mission
SOS SAVE ABC web big

Sponsors BlogLink

Geweldige webhosting-ervaring met Goedkoophosting.nl

Logo van de Goedkoopste webhoster in Nederland

Ik deel graag mijn positieve ervaring met de webhostingdiensten van Goedkoophosting.nl. Sinds ik hun voordeligste webhostingpakket en hun WordPress website-onderhoudspakket voor minder dan €15,00 per maand gebruik, heeft mijn online aanwezigheid een enorme boost gekregen. Hier zijn een paar redenen waarom ik zo tevreden ben:

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is cruciaal bij een webhostingprovider, en Goedkoophosting.nl stelt niet teleur. Mijn website is altijd beschikbaar en ik heb zelden te maken gehad met downtime. Dit geeft me gemoedsrust, wetende dat mijn website toegankelijk is voor mijn bezoekers.

Uitstekende prestaties

Sinds ik gebruikmaak van de webhostingdiensten van Goedkoophosting.nl, zijn de prestaties van mijn website aanzienlijk verbeterd. Mijn WordPress-pagina's laden snel en soepel, waardoor mijn bezoekers een geweldige gebruikerservaring hebben. Bovendien maken ze gebruik van geavanceerde cachingtechnieken en serveroptimalisaties, waardoor mijn website sneller dan ooit tevoren laadt.

Gebruiksvriendelijkheid

Als niet-technisch persoon zocht ik naar een webhostingprovider die gebruiksvriendelijk was en me gemakkelijk kon begeleiden. Goedkoophosting.nl heeft een intuïtieve interface en een eenvoudig te gebruiken controlepaneel. Ik kon moeiteloos mijn website opzetten, domeinen beheren en e-mailaccounts aanmaken. Het heeft mijn leven een stuk eenvoudiger gemaakt.

Uitstekende klantenservice

Wat me ook opviel, is de uitstekende klantenservice van Goedkoophosting.nl. Ze zijn altijd beschikbaar om mijn vragen te beantwoorden en eventuele problemen snel op te lossen. Of ik nu contact opneem via e-mail of telefoon, ik ontvang altijd vriendelijke en professionele ondersteuning.

Meest betaalbare webhoster in Nederland

Zoals de naam al doet vermoeden, biedt Goedkoophosting.nl zeer betaalbare hostingdiensten. Ben je op zoek naar de goedkoopste webhostingprovider in Nederland? Zoek dan niet verder en word snel klant bij Goedkoophosting. Ik was aangenaam verrast door de waarde die ik kreeg voor mijn geld. Ze bieden verschillende pakketten aan die aansluiten bij verschillende behoeften, waardoor ik de flexibiliteit heb om te kiezen wat het beste bij mij past.

Kortom, ik kan Goedkoophosting.nl, onderdeel van InterIP Networks BV uit Naaldwijk, ten zeerste aanbevelen aan iedereen die betrouwbare, snelle en gebruiksvriendelijke webhostingdiensten zoekt. Hun uitstekende prestaties, geweldige klantenservice en betaalbaarheid maken hen de beste keuze. Probeer het zelf en ervaar de voordelen van hosting bij Goedkoophosting.nl!

Bekijk hier onze Google-beoordelingen

GoedkoopHosting is Prima

Rescue mission for ABC Cinema